Thư Viện của Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội

The lost letters of Pergamum :

Longenecker, Bruce W.

The lost letters of Pergamum : a story from the New Testament world / Bruce W. Longenecker with extracts from Ben Witherington III. - Grand Rapids, Mich. : Baker Academic, 2003 - 192 p. : maps ; 22 cm.

0801026075 (pbk.)

2002074407


Luke | Lu-ca--Fiction | Hư cấu


Bible | Kinh Thánh--New Testament | Tân ước--History of Biblical events | Lịch sử của những biến cố Kinh Thánh--Fiction | Hư cấu

PS3612.O53 / L47 2003

813 / L857

Powered by Koha