Thư Viện của Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội

Deuteronomy

Block, Daniel Isaac, 1943-

Deuteronomy Daniel I. Block. - Grand Rapids, Mich. : Zondervan, 2012 - 879 tr. ; 25 cm. - The NIV application commentary . - NIV application commentary. .

Includes bibliographical references and indexes.

9780310210481 (hardcover) 0310210488 (hardcover)

2011049625


Bible. O.T. Deuteronomy | Kinh Thánh, Cựu Ước, Phục Truyền--Commentaries | Giải nghĩa

BS1275.53 / .B56 2012

222.15077 / B6205