Thư Viện của Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội

Living a balanced financial life

Nayrocker, Deborah

Living a balanced financial life Deborah Nayrocker - First Printing 2007 - Chattanooga, Tennessee AMG Publishers 2007 - xiii, 186 p. 27.5 cm worksheet - Following God Christian living series .

0899572464


Financial stewardship / Quản lý tài chánh--Biblical perspectives / Quan điểm Kinh Thánh--Biblical principles / Nguyên tắc Kinh Thánh--Bible study / Học Kinh Thánh
Possessions / Sở hữu--borrowing / mượn--saving / tiết kiệm--debt repayment / trả nợ--Bible study / học kInh Thánh

248.407 / N235